Thực hiện theo kết luận của cuộc họp Ban giám hiệu ngày 06/07/2016, trong kỳ hè năm học 2015-2016, các đơn vị bố trí cho cán bộ, viên chức nghỉ phép năm trên cơ sở bố trí công việc, nhân lực để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc của đơn vị và công việc chung của toàn trường.

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)

dknghiphepnam2016.pdf

maudknghiphep2016.docx