TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC
NĂM 2017

(Từ ngày 27/4/2017 đến ngày 28/4/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ghi chú

Ngày 27/04/2017

07:00

Khai mạc Kỳ thi

Phòng 401 - Nhà A3 - Trường

Đại học Vinh

 

07:30

Thi môn: Kiến thức chung

Phòng 401 - Nhà A3 - Trường

Đại học Vinh

 

14:00

Thi môn: Ngoại ngữ

Phòng 401 - Nhà A3 - Trường

Đại học Vinh

 

Ngày 28/04/2017

07:00

Thi trắc nghiệm:

Phần thi Chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành

Phòng Lab 202 - Tầng 2 - Nhà thư viện - Trường Đại học Vinh

 

08:00

Thi môn: Tin học

Phòng Lab 202 - Tầng 2 - Nhà thư viện - Trường Đại học Vinh