Ngày 27 tháng 6 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký quyết định số 750/QĐ-ĐHV, về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy của Trường Đại học Vinh.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

qdbonhiemngachxepluongvcgiangday.pdf