Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại phiên họp ngày 24 tháng 6 năm 2016 về Xây dựng đề án Vị trí việc làm của Trường Đại học Vinh, trong đó Nhà trường phải xác định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc để hoàn thiện đề án. Ngày 11 tháng 7 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã có công văn số 815/ĐHV-TCCB, hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy hoạch vị trí chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I (giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp), hạng II (giảng viên chính) của Trường giai đoạn 2016-2020. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

xaydungquyhoachvitrigvhang iii.pdf