Danh sách ứng viên nộp hồ sơ đề nghị xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng cơ sở Trường Đại học Vinh: XEM TẠI ĐÂY

1. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS của ứng viên Nguyễn Huy Bằng: Xem tại đây

2. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Nguyễn Huy Chiêu: Xem tại đây

3. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Nguyễn Thanh Diệu: Xem tại đây

4. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Nguyễn Tiến Dũng: Xem tại đây

5. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Nguyễn Thị Minh Phượng: Xem tại đây

6. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Nguyễn Hữu Quyết: Xem tại đây

7. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS của ứng viên Trần Thị Ngọc Yến: Xem tại đây