Trong hai ngày 26 và 27/11/2017, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh đã họp xét hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tại Trường Đại học Vinh. Kết quả cụ thể xem tại file đính kèm./.

thong_bao_ket_qua_hop.pdf