Trong 2 ngày, 09/7 và 10/7/2016, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh đã họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016 và tiến hành bỏ phiếu bầu.

(kết quả chi tiết tại file đính kèm)

thongbao2016.pdf