UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ NGOẠI VỤ                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 982/SNgV-HTQT                                                                                                                Nghệ An, ngày 30 tháng 9 năm 2016

V/v cử cán bộ tham dự

khóa tập huấn tại Israel

        Kính gửi: Trường Đại học Vinh

    Sở Ngoại vụ nhận được Công hàm số: EI.03.09.16 ngày 26/9/2016 của Đại sứ quán Israel về việc dành học bổng cho các cán bộ Việt Nam các khóa học tại Israel như sau:

    1. Khóa học “Dạy nghề và kỹ thuật” (Technical and Vocational Education and Training)

Thời gian học: 15/01 - 03/02/2017. Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2016

    2. Khóa học về “Dạy kỹ thuật và việc ứng dụng ICT trong Giáo dục” (Education for Technology and the use of ICT in Education)

    Thời gian học: 15/01 - 03/02/2017. Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2016

    Kinh phí: Mọi chi phí liên quan đến khóa học bao gồm học phí, chi phí đi lại tại Israel, tiền ăn ở sẽ do chính phủ Israel tài trợ. Tiền vé máy bay hai chiều Việt Nam — Israel do cơ quan cử học viên hoặc học viên tự chi trả.

    Yêu cầu: ứng viên có bằng chuyên ngành, tiếng Anh tốt. ứng viên sẽ được mời phỏng vấn.

(Các tài liệu liên quan gửi kèm theo).

    Sở Ngoại vụ xin gửi thông tin để Quý cơ quan cử cán bộ tham gia các khóa học nói trên. Hồ sơ gửi trực tiếp đến Đại sứ quán Israel tại Hà Nội và gửi Danh sách về Sở Ngoại vụ để tổng họp.

    Thông tin liên hệ: Phòng Họp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ: ĐT: 3560 724/ fax: 3831333, Email: htqt@ngoaivu.nghean.gov.vn/ htqtnghean@gmail.com.

Rất mong nhận được sự phối họp của Quý Cơ quan./.

 Nơi nhận:                                                                                                                KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

- GĐ Sở (b/c);

- Lưu: VT, HTQT.                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                          Nguyễn Hải Dương                 

       Mọi chi tiết liên hệ Phòng Tổ chức Cán bộ.