Công văn số 154/ĐHV-TCCB ngày 16 tháng 02 năm 2017, về việc hướng dẫn quy trình nghỉ hưởng chế độ BHXH tại Trường Đại học Vinh. (Chi tiết công văn xem tại file đính kèm)

hdquytrinhnghichedobhxh.pdf