Công văn số 249/ĐHV-TCCB, ngày 13 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn quy trình thanh toán làm thêm ngoài giờ đối với cán bộ, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Vinh. (Chi tiết công văn tại file đính kèm)

hdquytrinhthanhtoanlamthemngoaigio.pdf

bieumauquytrinhthanhtoanlamthemgio.xls