Quyết định số 1128/QĐ-ĐHV, ngày 09/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao độngcủa Trường Đại học Vinh.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

quychequanlyhosocb.pdf