Ngày 05/04/2018, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh Bùi Thị Cần, giảng viên Bộ môn Phương pháp - Tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Đại học Vinh.

Tên đề tài luận án: “Trách nhiệm giải trình của Chính phủ trong hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay”.

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS, TS. Vũ Hoàng Công

                                                 2. TS. Phạm Thế Lực

Chuyên ngành: Chính trị học

Hội đồng chấm luận án gồm 07 thành viên

1.      GS. TSKH. Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng.

2.      PGS.TS. Trịnh Thị Xuyến, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Thư ký Hội đồng.

3.      GS.TS. Dương Xuân Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phản biện 1.

4.      GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Đại học Quốc gia Hà Nội - Phản biện 2.

5.      PGS. TS. Đặng Khắc Ánh, Học viện Hành chính quốc gia - Phản biện 3

6.      PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Uỷ viên Hội đồng.

7.      GS.TS. Nguyễn Văn Huyên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Uỷ viên Hội đồng.

Kết quả bảo vệ Luận án: Các thành viên Hội đồng chấm luận án đánh giá cao chất lượng của Luận án và đề nghị Học viện cấp bằng học vị Tiến sĩ cho NCS.

1. Mục đích nghiên cứu của Luận án

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về trách nhiệm giải trình (TNGT) của chính phủ trong hoạch định, thực thi chính sách công (CSC) và khảo sát thực trạng TNGT của Chính phủ trong hoạch định, thực thi CSC ở Việt Nam, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thực hiện đầy đủ và hiệu quả TNGT của Chính phủ trong hoạch định và thực thi CSC ở Việt Nam thời gian tới.

2. Phạm vi nghiên cứu của Luận án

- Luận án tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm giải trình của Chính phủ và việc Chính phủ thực hiện TNGT trên thực tế.

- Luận án nghiên cứu trách nhiệm giải trình của Chính phủ Việt Nam trước Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, trước Quốc hội và trước nhân dân, xã hội nói chung đối với một số CSC điển hình.

- Phạm vi về thời gian: từ 2008 đến nay (vì năm 2008 là năm ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật), nhiệm kỳ Chính phủ 2011- 2016.

 3. Đóng góp mới về khoa học của Luận án

Thứ nhất, đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống dưới góc độ chính trị học về TNGT của Chính phủ trong hoạch định và thực thi CSC ở Việt Nam.

Thứ hai, trong phần nghiên cứu lý luận, luận án đã chỉ rõ được trách nhiệm giải trình của chính phủ trong hoạch định và thực thi CSC là một phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước của các chủ thể quyền lực đối với chính phủ; phân tích được các cơ sở lý luận của việc chính phủ thực hiện TNGT trong quá trình đó như: nguồn gốc quyền lực của chính phủ, vai trò của chính phủ trong việc đề xuất, khởi xướng và điều hành CSC; đồng thời, luận án làm sáng tỏ được chủ thể, đối tượng giải trình, nội dung và hình thức của hoạt động giải trình cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến việcchính phủ thực hiện TNGT trong quá trình hoạch định và thực thi CSC.

Thứ ba, luận án đã làm rõ thực trạng cơ sở chính trị - pháp lý và thực trạng thực hiện TNGT của Chính phủ trong hoạch định, thực thi CSC ở Việt Nam, chỉ ra nguyên nhân dẫn tới các thành tựu và hạn chế của hoạt động giải trình của Chính phủ trong hoạch định, thực thi CSC ở Việt Nam hiện nay.

Thứ tư, luận án đề xuất các quan điểm định hướng và hệ thống các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc thực hiện TNGT của Chính phủ trong hoạch định, thực thi CSC ở Việt Nam.

4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung những luận cứ, luận chứng, những quan điểm khoa học về TNGT của Chính phủ trong hoạch định và thực thi CSC ở Việt Nam.

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án bước đầu cung cấp những cơ sở khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện TNGT của Chính phủ trong hoạch định, thực thi CSC ở Việt Nam và góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, kiến tạo và phục vụ.

Với kết quả nghiên cứu, luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo chuyên ngành chính trị học, hành chính học, khoa học CSC ở khía cạnh TNGT của chính phủ trong quá trình chính sách.

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ:


NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án


NCS cùng người hướng dẫn luận án


Đại diện Khoa Giáo dục Chính trị và các đồng nghiệp chúc mừng NCS