Ngày 16/01/2017, Học viện Tài chính đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh Đường Thị Quỳnh Liên, sinh năm 1979, Giảng viên Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh.

 

        Đề tài luận án: “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam” 

Chuyên ngành: Kế toán

Mã số: 62.34.03.01

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

            PGS.TS. Trương Thị Thủy (Chủ tịch Hội đồng)

            PGS.TS.  Đặng Văn Thanh (Phản biện 1)

            PGS.TS.  Đoàn Vân Anh (Phản biện 2)

            PGS.TS.  Phạm Quang ((Phản biện 3)

            PGS.TS.  Ngô Thị Thu Hồng (Thư ký)

            TS. Hà Thị Ngọc Hà (Ủy viên)

            TS. Hoàng Văn Ninh (Ủy viên).

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Ngọc Anh và TS. Nguyễn Viết Lợi

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua.

 Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của kết quả nghiên cứu và những đóng góp mới của luận án

    - Luận án đã hệ thống hóa và phân tích các vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng trong doanh nghiệp: khái niệm, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm; nguyên tắc, nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán; nội dung tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: tổ chức xây dựng hệ thống dự toán chi phí sản xuất, tổ chức xác định đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất; tổ chức thu nhận, xử lý và hệ thống hóa thông tin; tổ chức tính giá thánh sản phẩm; tổ chức hệ thống báo cáo kế toán; tổ chức kiểm tra công tác kế toán và tổ chức phần hành kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong bộ máy kế toán doanh nghiệp.

    - Luận án đã minh họa và phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam. Trên cơ sở mô tả khái quát lịch sử hình thành và phát triển của các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ của các doanh nghiệp này. Trên cơ sở đó minh họa thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam, số liệu minh họa cụ thể, rõ ràng thông qua hệ thống câu hỏi khảo sát, có minh chứng cụ thể của một số doanh nghiệp. Qua đó, luận án có những đánh giá khách quan về ưu nhược điểm và hạn chế của thực trạng để làm cơ sở cho việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp này.

    - Luận án đã phân tích và đưa ra mục tiêu, định hướng phát triển của các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam trong thời gian tới, phân tích các yêu cầu và nguyên tắc của việc hoàn thiện, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện là hợp lý và cần thiết. Các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam bao gồm: hoàn thiện tổ chức phân loại chi phí sản xuất, hoàn thiện tổ chức xây dựng dự toán chi phí sản xuất, hoàn thiện tổ chức thu nhận xử lý và hệ thống hóa thông tin, hoàn thiện phương pháp tính giá thành sản phẩm, hoàn thiện tổ chức kiểm tra công tác kế toán, hoàn thiện phần hành kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong bộ máy kế toán. Để các giải pháp thực hiện được đồng bộ và có tính khả thi, Luận án đã đưa ra điều kiện thực hiện giải pháp đối với Nhà nước và cơ quan chức năng, đối với các doanh nghiệp xây dựng đường bộ.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:


NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án


Đại diện Ban chủ nhiệm khoa cùng các đồng nghiệp chúc mừng NCS


Gia đình và bạn bè chúc mừng NCS