Ngày 30/8/2017, Học viện Tài chính đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Dũng, giảng viên khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh.

Đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Bắc miền Trung”

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên;

2. TS. Nguyễn Thị Hương

Hội đồng đánh giá luận án gồm 7 thành viên:

  1. PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt (Chủ tịch hội đồng)
  2. PGS,TS. Đặng Văn Thanh (Phản biện 1)
  3. PGS,TS. Lưu Đức Tuyên (Phản biện 2)
  4. PGS,TS. Nguyễn Hữu Ánh (Phản biện 3)
  5. PGS,TS. Mai Ngọc Anh (Thư ký Hội đồng)
  6. PGS,TS. Đoàn Vân Anh (Ủy viên)
  7. 7.TS. Hoàng Văn Ninh (Ủy Viên)

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng: 7/7 thành viên đồng ý thông qua

Những đóng góp của Luận án

Về mặt lý luận:

- Luận án đã hệ thống hóa một cách khoa học, logic cơ sở lý luận về tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trong môi trường vận hành giải pháp hệ thống quản trị ERP dựa trên cách tiếp cận theo lý thuyết hệ thống và tổ chức hệ thống. Luận án xuất phát từ nghiên cứu hệ thống quản trị doanh nghiệp, hệ thống thông tin quản lý gắn kết với vai trò, chức năng của kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho các cấp quản lý trong việc thực hiện các mục tiêu quản trị doanh nghiệp.

- Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới, điển hình là Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Trung Quốc, từ đó rút ra bài học có giá trị cho các doanh nghiệp Việt Nam trong tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị.

Về mặt thực tiễn

- Bằng nghiên cứu định tính, kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu phù hợp, đối tượng nghiên cứu có tính toàn diện ở cả khối liên doanh, khối thuộc Vicem khối tư nhân. Luận án đã khái quát thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị, phân tích và tìm ra những bất cập, nhóm lại thành các vấn đề lớn đã và đang tồn tại trong tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu.

- Luận án đã đưa ra những đề xuất hoàn thiện phủ đầy các nội dung của tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng Bắc miền Trung. Hệ thống giải pháp đảm bảo tính đồng bộ và khả thi, được phân tích dựa trên cơ sở khoa học và những bất cập trong thực tiễn nghiên cứu.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Luận án tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Học viện Tài chính, Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào, trường Đại học Vinh.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ bảo vệ Luận án:


Nghiên cứu sinh cùng Hội đồng chấm luận án

 

Nghiên cứu sinh cùng Người hướng dẫn khoa học

 

Đồng nghiệp chúc mừng NCS