Ngày 25 tháng 9 năm 2017 vừa qua, Học viện Khoa học xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Liên, sinh năm 1982, Giảng viên Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế.
        Tên đề tài luận án: “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp hỗ trợ”
        Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.
        Mã số: 62.31.01.05
        Tập thể hướng dẫn khoa học: 
                        1. PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn 
                        2. TS. Phí Vĩnh Tường
        Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: 
        GS.TS. Đỗ Hoài Nam (Chủ tịch Hội đồng), GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn (Phản biện 1), PGS.TS. Phí Mạnh Hồng (Phản biện 2), PGS.TS. Bùi Quang Tuấn (Phản biện 3), TS. Lê Xuân Sang (Thư ký Hội đồng), PGS.TS. Ngô Quang Minh (Uỷ viên hội đồng), PGS.TS. Hoàng Văn Hải (Uỷ viên Hội đồng). 
        Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm Luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng chấm Luận án nhất trí thông qua.


    NCS cùng Hội đồng chấm luận án    

        - Những đóng góp của luận án:
        Luận án đã có những đóng góp quan trọng sau:
        Luận án đã góp phần khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa, về công nghiệp hỗ trợ và đưa ra những vấn đề lý luận về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ.
        Tổng kết, đúc rút ra được những bài học kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ từ các nước Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, từ đó rút ra được một số bài học cần thiết cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam.
        Đặc biệt, luận án đã rà soát và đánh giá hệ thống cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ. Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nói chung và trong hai ngành điện tử và dệt may nói riêng.
        Trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, luận án đã đề xuất một hệ thống các quan điểm và định hướng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời luận án cũng đề xuất một hệ thống gồm tám giải pháp mang tính toàn diện và khả thi để giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ.
Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Luận án tại Thư viện Đại học Quốc gia, thư viện Học viện Khoa học xã hội, trung tâm TT – TV Nguyễn Thúc Hào – Đại học Vinh.