Ngày 10 tháng 11 năm 2016 vừa qua, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Phạm Thị Hương, sinh năm 1982, Giảng viên Bộ môn: Di truyền – Vi sinh – Phương pháp giảng dạy, Khoa Sinh học.

Với luận án: Đánh giá kết quả đào tạo năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm Sinh học ở các trường đại học; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học sinh học.

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: PGS.TS Lê Đình Trung (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS Nguyễn Phuc Chỉnh (Phản biện), PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh (phản biện), TS Trần Văn Kiên (phản biện), PGS.TS Phan Thị Thanh Hội (thư ký), TS Hoàng Hữu Niềm (ủy viên) và PGS.TS Mai Văn Hưng (ủy viên).

Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS Đinh Quang Báo

                                              2. PGS.TS Nguyễn Đình Nhâm.

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: Xuất sắc

Đóng góp mới của đề tài

Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành Sư phạm Sinh học theo hướng tiếp cận năng lực được mô tả đến từng chỉ số hành vi.

Các kết quả chính của luận án

1.      Xác định được cấu trúc năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm

2.      Xây dựng được quy trình đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm

3.      Xác định được hệ thống tiêu chí đánh giá của sinh viên ngành sư phạm sinh học

4.      Xác định được loại minh chứng đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm sinh học

5.      Đề xuất được định hướng điều chỉnh chương trình đào tạo năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm sinh học

6.      Xây dựng được tài liệu hướng dẫn đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm sinh học trong thực tập sư phạm tại trường phổ thông. 

Các công trình nghiên cứu được công bố liên quan đến luận án

1. Phạm Thị Hương, Status of the trainning programs for teaching competency pedagogical students in Vinh University (2015). PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE "TEACHER TRAINING CURRICULUM DEVELOPMENT OPPORTUNITIES AND CHALLENGGES, THAI  NGUYÊN, AUGUST – 2015; page: 109-118

2. Phạm Thị Hương, Tiêu chí đánh giá năng lực dạy học cuả sinh viên ngành sư phạm (2016). Tạp chí Khoa học Giáo dục, số đặc biệt, tháng 1/2016

3. Phạm Thị Hương, Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm (2016). Tạp chí Giáo dục, số  kì 2, tháng 5/2016

4. Phạm Thị Hương, Đinh Quang Báo, Quy trình đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm ở các trường đại học (2016). Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 127, tháng 4/2016

5. Phạm Thị Hương, Xây dựng các tiêu chí của chuẩn đầu ra năng lực dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực nghề của sinh viên ngành sư phạm (2016). Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2, Đà Nẵng 20/05/2016.

 Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án cấp Đại học Sư phạm Hà Nội


NCS chụp ảnh cùng người hướng dẫn khoa học


NCS cùng Hội đồng chấm luận án


Đại diện BCN Khoa Sinh học cùng các đồng nghiệp chúc mừng NCS


Gia đình và bạn bè chúc mừng NCS