Ngày 20 tháng 9 năm 2016, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thúy Liễu, sinh năm 1980, Giảng viên Bộ môn: Luật Dân sự, Khoa Luật.

Tên luận án: Pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Ngành Luật học, Chuyên ngành: Luật Kinh tế,  mã số: 62 38 01 07.

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Thế Liên

Hội đồng chấm Luận án gồm 7 thành viên:

1. PGS.TS. Trần Đình Hảo (Chủ tịch Hội đồng)

2. GS. TS. Nguyễn Thị Mơ (Phản biện 1)

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Thương Huyền (Phản biện 2)

4. PGS.TS Lê Thị Thu Thủy (Phản biện 3)

5. TS. Hồ Ngọc Hiển (Thư ký)

6. TS. Phạm Sỹ Chung (Ủy viên)

7. TS. Đinh Thị Mỹ Loan (Ủy viên).

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua.

- Những nội dung chính của luận án:

        Một là, nghiên cứu cơ sở lý luận về tên thương mại của doanh nghiệp nhằm làm rõ sự phát triển có kế thừa của khoa học pháp lý; Phân biệt tên thương mại của doanh nghiệp với một số đối tượng tương tự với tên thương mại, từ đó chỉ ra sự khác biệt cơ bản và tầm quan trọng của tên thương mại.

       Hai là, nghiên cứu nội dung pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp, các điều kiện xác lập, bảo hộ tên thương mại của doanh nghiệp; Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật thông qua việc phân tích thực tiễn xác lập, bảo vệ đối với tên thương mại của doanh nghiệp.

Ba là, Chỉ ra những yêu cầu, định hướng quan trọng để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi phù hợp với tình hình trong nước và thế giới; Đề xuất một số giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

- Những đóng góp mới của luận án:

Luận án có những đóng góp mới về khoa học, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Khái quát hóa được tổng thể các công trình nghiên cứu liên quan đến pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp, đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình và chỉ ra những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu đó là nghiên cứu một cách toàn diện và đầy đủ những vấn đề liên quan đến tên thương mại của doanh nghiệp.

Thứ 2, Nghiên cứu các vấn đề lý luận về pháp luật trong và ngoài nước liên quan đến tên thương mại của doanh nghiệp, để đưa ra khái niệm về tên thương mại của doanh nghiệp, pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp và chỉ ra sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp.

Thứ 3, Đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát về thực tiễn thực hiện tên thương mại của doanh nghiệp để đưa ra những nhận định đánh giá về tính hiệu quả của pháp luật đối với tên thương mại của doanh nghiệp và chỉ ra những nguyên nhân hạn chế cần khắc phục.

Thứ 4, Từ các kết quả đã nghiên cứu, luận án chỉ ra những yêu cầu cần thiết để hoàn thiện pháp luật và đưa ra các nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao cơ chế thực thi pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

 - Các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tài của Luận án:

1.     Phạm Thị Thúy Liễu (2014), “Vai trò của tên thương mại đối với doanh nghiệp”, Tạp chí Thanh tra, số 7/2014 trang 23-24, Hà Nội.

2.     Phạm Thị Thúy Liễu (2015), “Một số vấn đề pháp lý khi sử dụng tên thương mại và chỉ dẫn thương mại”, Tạp chí Thanh tra, số 02/2015 trang 33-34, Hà Nội.

3.     Phạm Thị Thúy Liễu (2015), “Xác định hành vi xâm phạm tên thương mại của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”, Tạp chí Thanh tra, số 10/2015 trang 26-28, Hà Nội.

4.     Phạm Thị Thúy Liễu (2015), “Hoàn thiện pháp luật bảo hộ tên thương mại ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 10/2015, trang 34-37, Hà Nội.

5.   Phạm Thị Thúy Liễu (2014), “Thực trạng và giải pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tên thương mại của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, Đề tài khoa học cấp trường, Trường đại học Vinh.

6.  Phạm Thị Thúy Liễu (2016), “Bảo vệ quyền con người trong chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp”, Phát triển Khoa học và Công nghệ và quyền con người, trang 66-73, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

- Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:


NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án


Lãnh đạo Khoa Luật tặng hoa chúc mừng NCS


Gia đình tặng hoa chúc mừng NCS