Ngày 16/8/2017, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phan Văn Tuấn, giảng viên khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Vinh.

Tên đề tài: “Phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay (Qua nghiên cứu chính sách xây dựng nông thôn mới)"

Chuyên ngành: Chính trị học;   Mã số : 62 31 02 01,

Người hướng dẫn khoa học:

GS. TSKH Phan Xuân Sơn

Hội đồng đánh giá luận án gồm 7 thành viên:

1. GS. TS Nguyễn Văn Huyên: Chủ tịch Hội đồng

2. TS. Bùi Việt Hương: Thư ký Hội đồng

3. PGS. TS Lê Thị Vân Hạnh: Phản biện 1

4. PGS. TS Lưu Văn An: Phản biện 2

5. PGS. TS Nguyễn Minh Phương: Phản biện 3

6. TS. Ngô Huy Đức: Ủy viên Hội đồng

7. TS. Lưu Minh Văn: Ủy viên Hội đồng

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng: 7/7 thành viên đồng ý thông qua

Những đóng góp của Luận án

Tính cấp thiết của đề tài

 Trong đời sống chính trị đương đại của mỗi quốc gia, vai trò của người dân tham gia vào QTCSC ngày càng tăng, điều đó phản ánh xu thế dân chủ hóa xã hội ngày càng sâu rộng và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong quá trình đó, nếu có một cơ chế khoa học để phát huy các PTTG của người dân vào QTCSC chắc chắn sẽ cho ra đời nhiều chính sách phù hợp với tâm nguyện của người dân, sát thực tế và có tính khả thi cao.

Tuy nhiên, trong QTCSC ở VN hiện nay, việc phát huy PTTG của người dân còn bộc lộ một số vấn đề bất cập. Một là, trong QTCSC đã đặt vị trí xứng đáng và xác định quyền tham gia của người dân. Tuy nhiên, khi triển khai trên thực tế thì chưa được như mong đợi; Hai là, các hình thức tham gia của người dân vào QTCSC còn nhiều hạn chế; Ba là, các yếu tố ảnh hưởng đến PTTG của người dân vào QTCSC còn nhiều rào cản ảnh hưởng đến tham gia, đặc biệt là thể chế (cơ sở pháp lý).

Do vậy, nghiên cứu lý luận, phân tích thực trạng hiện tại và đề xuất giải pháp trong tương lai nhằm hoàn thiện PTTG của người dân vào QTCSC là một vấn đề cấp thiết hiện nay. Trên cơ sở đó, vấn đề "Phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay (Qua nghiên cứu chính sách xây dựng nông thôn mới)" được lựa chọn làm luận án tiến sĩ Chính trị học.

Đóng góp mới về khoa học của Luận án

    - Một là, xây dựng khung lý thuyết luận về PTTG của người dân vào QTCSC ở Việt Nam.

    - Hai là, làm rõ thực trạng PTTG của người dân vào QTCSC qua nghiên cứu CSXDNTM tại Nghệ An.

    - Ba là, đề xuất quan điểm định hướng và các nhóm giải pháp hoàn thiện PTTG của người dân vào QTCSC ở Việt Nam.

Ý nghĩa của luận án

- Một là, kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc hoàn thiện PTTG của người dân vào QTCSC ở Việt Nam.

- Hai là, làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công.

- Ba là, góp phần tổng kết, đánh giá CSXDNTM ở Việt Nam.

- Bốn là, làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, giảng dạy chính trị học, đặc biệt là nghiên cứu, giảng dạy chính sách công trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo...

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án

Gia đình và đồng nghiệp chúc mừng NCS