Mẫu này sử dụng cho cán bộ, viên chức có trình độ tiến sĩ trở lên, sau khi có thông báo nghỉ hưu có nhu cầu được kéo dài thời gian công tác theo quy định. (Chi tiết tại file đính kèm)

mauhoso.doc