Ngày 18 tháng 12 năm 2015 vừa qua, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nghiên cứu sinh Bùi Văn Dũng, Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế.

    Đề tài luận án:

"Giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp - Nghiên cứu trên địa bàn một số tỉnh Bắc Trung bộ"

    Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị                                 Mã số: 62 31 01 02

    Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Bình Trọng

        Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

        Với quan niệm giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động là một trong những nhân tố quan trọng nhằm tái sản xuất sức lao động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững khu công nghiệp nói riêng, phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở địa phương nói chung, luận án đã làm rõ bản chất của việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp là giải quyết mối quan hệ giữa cung - cầu về nhà ở, mối quan hệ giữa nhu cầu và khả năng đảm bảo về hình thức sở hữu, số lượng và chất lượng nhà ở với giá cả phù hợp điều kiện của các đối tượng người lao động làm việc trong các khu công nghiệp;

        Luận án cũng chỉ ra, giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp là giải quyết các mối quan hệ lợi ích giữa nhà nước - người kinh doanh cung ứng nhà ở - người lao động. Mối quan hệ lợi ích này có được giải quyết hài hòa hay không phụ thuộc vào sự tác động của môi trường luật pháp, cơ chế chính sách, sự tham gia của các chủ thể cung ứng nhà ở, sự tham gia của doanh nghiệp sử dụng lao động, khả năng chi trả của người lao động và công tác tổ chức quản lý kiểm tra giám sát nhà nước, mà đặc biệt là có hình thức hỗ trợ của nhà nước, các cấp chính quyền phù hợp với từng hình thức sở hữu, sử dụng nhà ở đối với người lao động.

       Những kết luận, đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:

       Từ kết quả điều tra khảo sát 58 doanh nghiệp và phỏng vấn 366 phiếu thuộc bốn nhóm đối tượng nghiên cứu là người lao động, người cung ứng nhà ở, doanh nghiệp sử dụng người lao động tại các khu công nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước các cấp, luận án đã làm rõ: tại các khu công nghiệp trên địa bàn một số tỉnh Bắc Trung bộ hiện nay, mới chỉ có khoảng 12,06% số doanh nghiệp cung ứng nhà ở cho người lao động; Ban quản lý các khu công nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến việc cung ứng nhà ở cho người lao động; Đảng, Nhà nước đã có các chủ trương, chính sách về giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp nhưng việc triển khai các chủ trương, chính sách còn chậm, nhiều địa phương, do áp lực cạnh tranh thu hút doanh nghiệp đầu tư nên chính quyền đã bỏ qua việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động;... Đây cũng chính là những vấn đề cần được khắc phục trong những năm tới tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ.  

        Trên cơ sở đó, luận án đề xuất những phương hướng giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp trên địa bàn một số tỉnh Bắc Trung bộ những năm tới; đó là:

        i) Đảm bảo hình thức và tiện ích về nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp, tạo sự đồng bộ về các điều kiện sinh hoạt cho người lao động;

        ii) Nâng cao chất lượng dịch vụ sinh hoạt và dịch vụ xã hội nhằm cải thiện mức cảm nhận của người lao động trong các khu công nghiệp về chất lượng dịch vụ nhà ở cho người lao động.

        Để giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp trên địa bàn một số tỉnh Bắc Trung bộ những năm tới, luận án đề xuất bốn giải pháp; đó là:

        i) Bổ sung khung pháp lý và cơ chế chính sách giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp theo hướng phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường và khả năng thực tế về thu nhập của người lao động;

        ii) Đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp sử dụng lao động tại các khu công nghiệp và các ban quản lý khu công nghiệp, các công ty xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhà nước và người dân có nhà cho thuê vào cung ứng các dịch vụ xã hội nói chung và giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động nói riêng;

        iii) Nâng cao vai trò nhà nước trong tổ chức quản lý, nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người lao động trong việc thuê nhà ở, giá cả điện, nước sinh hoạt; thực hiện kiểm tra, giám sát, phối hợp các chương trình và sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, trước hết là tổ chức công đoàn trong việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động;

        iv) Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động trong các khu công nghiệp.

    Danh mục công trình đã công bố của NCS liên quan đến đề tài luận án:

       1. Bùi Văn Dũng (2015), “Giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp ở các tỉnh Bắc Trung bộ hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Số 5 (90)/2015, tr.30-36.

       2. Bùi Văn Dũng (2015), “Vấn đề nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 10 tháng 5/2015, tr.76-78.

       3. Bùi Văn Dũng (2015), “Nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp Bắc Trung Bộ”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 3 (442), tháng 3/2015, tr.59-65.

       4. Bùi Văn Dũng (2014), “Nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 1 (428), năm 2014, tr.61-68.

       5. Bùi Văn Dũng (2013), “Về đảm bảo nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới”, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 12/2013, tr.465-472.

       6. Bùi Văn Dũng (2011), “Một số biện pháp chủ yếu giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh tại các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Chuyên san - 6/2011, tr.73-77.

         Được biết, NCS. Bùi Văn Dũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học, với đề tài: "Mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường cho sự phát triển lâu bền" tại Viện Triết học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vào tháng 8 năm 1999 và được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận học hàm Phó Giáo sư Triết học năm 2014.

 Sau đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Bùi Văn Dũng:


NCS Bùi Văn Dũng trình bày luận án trước Hội đồng chấm luận án


NCS chụp ảnh cùng người hướng dẫn khoa học, PGS.TS Trần Bình Trọng


NCS chụp ảnh cùng với Hội đồng chấm luận án


GS.TS Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thầy giáo 

và tập thể cán bộ Khoa Kinh tế chúc mừng NCS


GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyên Viện trưởng Viên Triết học, Người HD luận án Triết học của NCS 

cùng các thầy giáo, cô giáo chúc và đồng nghiệp mừng NCS


Bạn bè và đồng nghiệp chúc mừng NCS