Ngày 15 tháng 12 năm 2017 vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Hào, sinh năm 1984, Giảng viên Bộ môn Hóa hữu cơ - Hóa lý, Viện Sư phạm Tự nhiên.

Tên đề tài: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu lưỡng chức năng hấp phụ - xúc tác trên cơ sở oxit đồng và than hoạt tính để xử lý chất ô nhiễm hữu cơ dễ bay hơi”

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã số: 62.44.01.19

Tập thể hướng dẫn:

1. GS.TS. Nguyễn Hữu Phú

2. PGS.TS. Lê Minh Cầm

Hội đồng chấm gồm 7 thành viên:

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình (Phản biện 1), GS.TS Tạ Ngọc Đôn (Phản biện 2), PGS.TS Hoàng Văn Hùng (Phản biện 3), PGS.TS Lương Thị Thu Thủy (Thư ký Hội đồng), PGS.TS Trần Đại Lâm (Ủy viên Hội đồng) và PGS.TS Lê Thị Hoài Nam (Ủy viên Hội đồng).

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm Luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng chấm Luận án nhất trí thông qua.


NCS cùng Hội đồng chấm luận án

- Những đóng góp mới của luận án:

Luận án đã xác lập được qui trình tổng hợp vật liệu lưỡng chức năng hấp phụ/xúc tác CuOx/AC bằng phân tán nano CuO trên than hoạt tính Trà Bắc với kích thước 10-20nm, đáp ứng được yêu cầu của vật liệu lưỡng chức năng: vừa hấp phụ tốt m-xylen và vừa có khả năng hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp. Sử dụng phương pháp oxi hóa dùng tác nhân N2O để xác định độ phân tán của oxit đồng.

Đã thành công trong kỹ thuật thực nghiệm để nghiên cứu động học hấp phụ cũng như cân bằng hấp phụ của m-xylen trên AC bằng phương pháp hấp phụ động trên hệ thực nghiệm vi dòng. Cân bằng hấp phụ tuân theo mô hình 3 thông số minh chứng cho sự khác biệt về lực hấp phụ giữa các tâm hấp phụ ở trong mao quản và bề mặt ngoài của AC. Nhiệt hấp phụ đẳng lượng tăng theo lượng m-xylen hấp phụ xác định m-xylen có ái lực tốt với AC.

Đã hoàn thiện qui trình xử lý khí thải VOCs ở nhiệt độ thấp bằng kỹ thuật phản ứng hai giai đoạn: hấp phụ và oxi hóa trên vật liệu lưỡng chức năng hấp phụ/xúc tác.

Đã đề xuất phương pháp xác định các thông số nhiệt động học và động học cho hệ xử lý VOCs qui mô pilot nhằm định hướng đưa kỹ thuật xử lý hai giai đoạn hấp phụ - xúc tác vào thực tiễn.

Bạn đọc quan tâm có thể tham  khảo Luận án tại Thư viện Quốc gia, Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội.