Ngày 16 tháng 01 năm 2017 vừa qua, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Bích, sinh năm 1977, Giảng viên Bộ môn: Hình học, Khoa Sư phạm Toán học.

Với luận án: “Tổ chức dạy học môn Hình học cao cấp cho sinh viên ngành sư phạm Toán học ở trường đại học theo phương thức đào tạo tín chỉ”.

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán.

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

1. GS. TS Bùi Văn Nghị (Chủ tịch Hội đồng)

2. PGS. TS Trịnh Thanh Hải

3. TS. Nguyễn Đinh Hùng

4. PGS.TS Tôn Thân

5. TS. Nguyễn Chiến Thắng

6. GS. TS Đào Tam

7. PGS. TS Phạm Ngọc Bội

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS. Trần Kiều (Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục học Việt Nam)

2. TS Chu Trọng Thanh

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: 7/7 thành viên tán thành thông qua

Những đóng góp của luận án:

- Từ việc phân tích các đặc điểm cơ bản của phương thức đào tín chỉ, chỉ ra sự khác biệt cơ bản của phương thức đào tạo tín chỉ với đào tạo theo niên chế, luận án đã xác định được yêu cầu cốt yếu khi tổ chức dạy học một nội dung cụ thể theo phương thức đào tạo tín chỉ.

- Làm sáng tỏ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc dạy cách học, cách tự học, tự nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong phương thức đào tạo tín chỉ.

- Chỉ ra được cơ sở khoa học và sự phù hợp của một số phương án dạy học ở đại học phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ.

- Đề xuất ba hình thức tổ chức dạy học môn Hình học cao cấp cho sinh viên ngành Sư phạm Toán học phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ.

Bên cạnh đó, những kết quả chính của đề tài đã được đăng tải trên tạp chí Khoa học chuyên ngành: Tạp chí Khoa học Giáo dục; Tạp chí Giáo dục; Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Hội; Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:


NCS trình bày nội dung của luận án trước Hội đồng

NCS chụp ảnh cùng người hướng dẫn khoa học

NCS chụp ảnh cùng các thành viên Hội đồng