Ngày 24/7/2016 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NCS.Nguyễn Thị Hạnh Duyên, sinh năm 1981, Giảng viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành:  Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích).

Với Đề tài: Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ gồm 7 thành viên:

1.GS.TS.Đặng Thị Loan, Đại học KTQD (Chủ tịch)

2. PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi, Đại học Lao động- Xã hội (Phản biện 1)

3. PGS.TS. Phạm Đức Hiếu, Đại học Thương mại (Phản biện 2)

4. TS. Nguyễn Thị Hương Liên, Đại học QGHN (Phản biện 3)

5. TS. Trần Mạnh Dũng, Đại học KTQD (Thư ký)

6. PGS.TS. Phạm Quang, Đại học KTQD (Ủy viên)

7. PGS.TS. Đinh Trọng Hanh, Kiểm toán Nhà nước (Ủy viên)

            Luận án đã được 7/7 thành viên hội đồng tán thành thông qua

                Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

  (1)   Luận án cụ thể hóa lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán kế toán trong quan hệ với kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông đường bộ. Qua đó xác định mối quan hệ giữa tổ chức hạch toán kế toán với kiểm soát chi phí tại loại hình doanh nghiệp này bằng mô hình cụ thể của mối quan hệ trên;

(2) Luận án phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành tổ chức hạch toán kế toán (chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán và bộ máy kế toán) đến kiểm soát chi phí. Từ kết quả phân tích này góp phần củng cố mối quan hệ ảnh hưởng của các nhân tố tổ chức hạch toán kế toán đến kiểm soát chi phí và chỉ ra những bất cập của tổ chức hạch toán kế toán đối với kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Những đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ. Cụ thể:

(1) Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phục vụ cho kiểm soát chi phí: hoàn thiện các chỉ tiêu trên chứng từ, trình tự luân chuyên chứng từ; đề xuất sử dụng tài khoản để hạch toán chi phí chênh lệch; đề xuất các sổ chi tiết và mẫu sổ chi tiết; đề xuất mẫu báo cáo chênh lệch chi phí.

(2) Luận án đề xuất mô hình tổ chức bộ máy kế toán, kiểm tra kế toán nhằm tăng cường kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ.

(3) Tổ chức kế toán quản trị theo yêu cầu kiểm soát chi phí qua phân loại chi phí; áp dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:


NCS chụp ảnh cùng hội đồng chấm luận án tiến sĩ


NCS chụp ảnh cùng người hướng dẫn khoa học GS.TS.Nguyễn Quang Quynh


Đại diện lãnh đạo khoa Kinh tế và các đồng nghiệp chúc mừng