Ngày 30/12/2022, Trường Đại học Vũ Hán, Trung Quốc đã chính thức công nhận ông Hoàng Anh Thế, giảng viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã hoàn thành khóa học Tiến sĩ sau khi đã có sự phản biện kín từ 3 giáo sư và được Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ của Viện Đo đạc và Bản đồ, đại học Vũ Hán thông qua vào ngày 30/11/2022.

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định độ cao chính dựa trên truyền tần số qua sợi quang (Study of determining the orthometric height based on optical fiber frequency transfer).

Tên và học vị của người hướng dẫn: Giáo sư Shen WenBin

Tên cơ sở giáo dục tại nước ngoài: Trường Đại học Vũ Hán, Trung Quốc.         

Những đóng góp chính của đề tài:

  1. Đề tài cung cấp một công thức xác định độ cao chính bằng kỹ thuật truyền tần số qua sợi quang với độ chính xác ở mức centimet. Thông tin này hoàn toàn mới và chưa được công bố trên bất cứ tạp chí khoa học quốc tế nào tại thời điểm nghiên cứu.
  2. Đề tài đã đề xuất quy trình xử lý số liệu cho thí nghiệm thực hiện ở Vũ Hán, áp dụng kỹ thuật EEMD (Ensemble Empirical Mode Decomposition) để lọc nhiễu. Kết quả cho thấy tính hiệu quả của phương pháp truyền tần số qua sợi quang trong việc xác định độ cao chính.
  3. Đề tài đã thiết lập một mô phỏng để thống nhất hệ độ cao khu vực Đông Nam Á bằng phương pháp truyền tần số qua sợi quang. Kết quả mô phỏng cho thấy có thể thống nhất hệ độ cao khu vực ở mức centimet, thậm chí là milimet. Từ đó, đề tài cũng đưa ra một mô hình mạng đồng hồ quang để thống nhất hệ độ cao toàn cầu.

Những kết quả chính của Luận án đã được công bố trong các bài báo khoa học trên hai tạp chí: Journal of Geodesy and Geodynamics (doi: 10.1016/j.geog.2021.08.003) và Remote Sensing (doi: 10.3390/rs14194850).

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ bằng hình thức online qua phần mềm VooV meeting: