Nghiên cứu sinh Bành Thị Thảo bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Học viện Tài chính

Ngày 17/03/2023, Nghiên cứu sinh Bành Thị Thảo, Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng, trường Kinh tế, bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ chuyên ngành Tài

Tên đề tài: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An.

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tiến Thuận và PGS.TS Nguyễn Thị Minh Tâm tại Học viện Tài chính

       Những đóng góp chính của đề tài:

       Về mặt lý luận: đề tài làm phong phú thêm lý luận về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bổ sung góc nhìn các giải pháp tài chính trong công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương trong đó nhấn mạnh về chi ngân sách nhà nước, giải pháp thuế và giải pháp tài chính đối với đất đai.

       Về mặt thực tiễn: đề tài đã phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Nghệ An và những đóng góp của dòng vốn này đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương giai đoạn 2011-2021, từ đó đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh Nghệ An trong giai đoạn nghiên cứu. Đề tài đã sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) để tìm ra 7 nhân tố, trong đó có 4 nhân tố tác động mạnh là cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực (đặc biệt là nhân lực chất lượng cao), chính sách ưu đãi đầu tư, chất lượng dịch vụ công, 3 nhân tố tác động yếu hơn là môi trường sống, thương hiệu địa phương và công nghiệp hỗ trợ cụm ngành, đến ý định đầu tư vào tỉnh Nghệ An của nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, chí phí đầu vào cạnh tranh lại không ảnh hưởng đến ý định đầu tư. Kết hợp với phân tích định tính và định lượng, đề tài đã đề xuất một số quan điểm và giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Nghệ An tầm nhìn đến năm 2030.

Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ của NCS Bành Thị Thảo:

 

Nghiên cứu sinh chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án

 Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Giáo viên hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh và đại diện Ban giám hiệu, đồng nghiệp Trường Kinh tế

 Thầy Trưởng bộ môn Quản lý Tài chính công tặng hoa cho NCS