Ngày 05 tháng 6 năm 2019, tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Nghiên cứu sinh (NCS) Phan Hùng Thư, sinh năm 1978, đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện ngành Quản lý giáo dục. NCS Phan Hùng Thư là NCS đã hoàn thành chương trình đào tạo và thực hiện luận án đúng thời hạn.

Tên luận án:

The management of secondary school teacher training programme in the approach of AUN-QA (Quản lý chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cân AUN-QA)

Mã ngành: 9. 14. 01. 14

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan

                                              GS.TS. Thái Văn Thành

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

1. GS.TS. Phan Văn Kha                        Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức             Phản biện 1

3. PGS.TS. Trần Hữu Hoan                    Phản biện 2

4. PGS.TS. Nguyễn Tiến Hùng              Phản biện 3

5. PGS.TS. Dương Thị Hoàn Yến          Uỷ viên 

6. PGS.TS. Nguyễn Như An                  Ủy viên

7. PGS.TS. Phạm Minh Mục                 Thư ký

 

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm Luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng chấm Luận án nhất trí thông qua và đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS.

 

Những đóng góp của Luận án sau đây:

Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận về quản lý chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận AUN-QA bao gồm các nôi dung : Quản lý mục tiêu đào tạo; Quản lý nội dung chương trình đào tạo; Quản lý hình thức tổ chức đào tạo; Quản lý phương tiện, phương pháp đào tạo; Quản lý hoạt động dạy - học; Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo). Luận án đã đánh giá thực trạng quản lý chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA.

Từ cơ sở lý luận và thực trạng, luận án đã đề xuất được hệ thống các giải pháp khoa học và hợp lý nhằm quản lý chương trình đào tạo giáo viên THPT theo tiếp cận AUN-QA, luận án đã xây dựng được bộ công cụ quản lý chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA đáp ứng yêu cầu chất lượng nhân lực trong bối cảnh hiện nay.

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ:

GS.TS Trần Công Phong, Viện trưởng Viện khoa học Giáo dục Việt nam tăng hoa chúc mừng NCS

NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án

Đồng nghiệp và bạn bè chúc mừng NCS