Ngày 10/05/2018, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Oanh, Giảng viên Bộ môn Tin học, Viện Sư phạm Tự nhiên.

Đề tài luận án: Xây dựng mô hình hệ thống thông tin tích hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam 

Chuyên ngành:          Hệ thống Thông tin Quản lý

Mã số:                        62.34.04.05

Người hướng dẫn khoa học: 

1. PGS.TS. Trần Thị Song Minh    - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ           - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

        1. GS.TS. Phan Công Nghĩa           - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân     - Chủ tịch

        2. TS. Phạm Văn Hải                      - Trường ĐH Bách Khoa HN         - Phản biện 1

        3. PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng        - Đại học Quốc Gia Hà Nội            - Phản biện 2

        4. TS. Đào Đình Khả                       - Bộ Thông tin & Truyền thông     - Phản biện 3

        5. PGS.TS. Nguyễn Văn Chân       - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân     - Thư ký

        6. TS. Lã Hoàng Trung                    - Bộ Thông tin & Truyền thông     - Ủy viên

        7. TS. Nguyễn Trung Tuấn             - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân     - Ủy viên

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua.

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

  1. Tập trung nghiên cứu nhằm làm sâu sắc thêm lý luận về sự cấp thiết của việc tích hợp ứng dụng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của khối doanh nghiệp này, luận án đã xác định được 5 bài toán nghiệp vụ được triển khai ứng dụng hệ thống thông tin quản lý nhiều nhất, đó là: (1) Bài toán quản lý kế toán tài chính; (2) Bài toán quản lý lương; (3) Bài toán quản lý nhân sự; (4) Bài toán quản lý bán hàng; (5) Bài toán quản lý kho. Luận án cũng đã đánh giá thực trạng mức độ tích hợp giữa các ứng dụng này. Kết quả cho thấy, phần lớn các ứng dụng hỗ trợ các bài toán nghiệp vụ trong DNNVV lĩnh vực dịch vụ được xây dựng riêng biệt, độc lập với nhau, sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau, ít có sự kết nối. Việc tương tác giữa các ứng dụng chủ yếu bằng phương pháp thủ công.
  2. Đề xuất mô hình hệ thống thông tin tích hợp theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) cho khối DNNVV lĩnh vực dịch vụ, nhằm tích hợp các ứng dụng sẵn có và có thể mở rộng tích hợp các ứng dụng xây dựng mới của doanh nghiệp.
  3. Đề xuất quy trình gồm 6 bước để triển khai tích hợp ứng dụng theo mô hình đã xây dựng. Luận án đã tiến hành triển khai tích hợp thử nghiệm cho một doanh nghiệp cụ thể, trên cơ sở đó tinh chỉnh mô hình và quy trình đề xuất.

    Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án

  4. Tích hợp ứng dụng theo giải pháp SOA, trên cơ sở nền tảng CNTT sẵn có của doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí về mặt thời gian, tài chính và việc đào tạo lại nhân viên sử dụng. Tích hợp ứng dụng tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo thuận lợi trong việc mở rộng phạm vi kinh doanh trong nước và quốc tế.
  5. Mô hình đề xuất cho phép doanh nghiệp xây dựng sẵn một tập hợp các dịch vụ, sẵn sàng cho việc cung cấp thông tin cho các ứng dụng khác khi cần. Các dịch vụ này sẽ được tái sử dụng khi xây dựng các ứng dụng mới. Đồng thời, hệ thống xây dựng theo mô hình đề xuất có thể tương tác với các hệ thống của đối tác, thông qua việc sử dụng các dịch vụ của nhau.
  6. Mô hình đề xuất có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc quản lý quy trình nghiệp vụ. Đặc điểm quy trình nghiệp vụ của các DNNVV thường chưa được chuẩn hóa và hay thay đổi, việc quản lý quy trình nghiệp vụ dựa trên giải pháp SOA sẽ tạo sự linh hoạt, nhanh chóng thích ứng với nhu cầu của thị trường.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:


NCS cùng Hội đồng chấm luận án


NCS chụp ảnh cùng Người hướng dẫn luận án


 

Đồng nghiệp, gia đình và bạn bè chúc mừng NCS