Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Cán bộ được quy định tại Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ngày 21/04/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh, Phòng Tổ chức Cán bộ phân công nhiệm vụ chi tiết của từng cán bộ trong phòng như sau: