Triển khai Thông báo số 15-TB/CĐTBDCB, ngày 24/9/2020 của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyển sinh chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2021, Công văn số 3944/BGDĐT-TCCB, ngày 02/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường được biết về chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021. Cá nhân có nguyện vọng đăng ký dự tuyển xem hướng dẫn về đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển (xem tại file đính kèm)./.

3944_bgddt_tccb_20201005075259901900.PDF