Quyết định số 1051/QĐ-ĐHV, ngày 22/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức học tập, công tác ở nước ngoài.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

quycheqlcbdinuocngoai.pdf