Căn cứ  kết quả tuyển dụng viên chức và người lao động đợt 1 năm 2023 của Trường Đại học Vinh; Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức và người lao động đợt 1 năm 2023 của Trường Đại học Vinh như sau:

(Chi tiết xem tại file đính kèm)