Thực hiện Nghị định 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 26/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

20191225_2_20191225094454589591.pdf

20191225_3_20191225094454405400.pdf