Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức phòng tổ chức cán bộ áp dụng từ tháng 10/2023

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)