Thông báo Chương trình học bổng toàn phần bậc Thạc sỹ, Tiến sĩ (MOFCOM) năm 2019 - 2022 tại Trung Quốc theo Công văn số 906/SNgV-HTQT, ngày 19/6/2019 của Sở Ngoại vụ Tỉnh Nghệ An.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

hb_trungquoc_2019.pdf