Trường Đại học Vinh thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020.

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)

tbdanhsachcanhanxetdanhhieungndngut2020.pdf