Trường Đại học Vinh thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động đợt 1, năm 2023 cụ thể như sau:

          1. Vị trí việc làm, số lượng cần tuyển

Nhà trường tuyển dụng 26 giảng viên, trợ giảng tại các trường thuộc, khoa, viện đào tạo; 02 chuyên viên làm việc tại Nhà xuất bản và 02 chuyên viên/giảng viên làm việc tại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (có bảng phụ lục chi tiết các vị trí tuyển dụng đợt 1 kèm theo).

2. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Nhà trường tổ chức tuyển dụng với hình thức xét tuyển và tiếp nhận viên chức, nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật và Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh, cụ thể theo 2 vòng thi như sau:

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí việc làm cần tuyển thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Nhà trường sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thực hành, phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Nội dung: Căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Đối với dự tuyển vào vị trí giảng dạy, hình thức thi là thực hành giảng dạy và chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Ứng viên chuẩn bị trước 05 tiết giảng thuộc các học phần/môn học liên quan đến vị trí giảng dạy cần tuyển, trong đó khuyến khích ứng viên chuẩn bị các học phần, tiết giảng theo hình thức dạy học dự án.

+ Ứng viên bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 5 tiết giảng của vị trí việc làm đã chuẩn bị và thực hiện giảng bài tiết giảng bốc thăm được. Sau đó, tiếp tục trả lời trực tiếp các câu hỏi của Ban kiểm tra sát hạch về tiết giảng, về nhiệm vụ của giảng viên, về khả năng nghiên cứu khoa học, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng sử dụng ngoại ngữ của ứng viên và các năng lực chuyên môn, nghiệp vụ khác cần có của giảng viên.

+ Thời gian: Thi thực hành trong thời gian một tiết học là 50 phút (trước khi thi thực hành, ứng viên dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). 

- Đối với dự tuyển vào các vị trí còn lại, hình thức thi là phỏng vấn trực tiếp.

+ Ứng viên chuẩn bị trước nội dung 5 nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng vị trí việc làm cần tuyển.

+ Ứng viên bốc thăm ngẫu nhiên 1 trong 5 nhiệm vụ của vị trí việc làm đã chuẩn bị và trả lời nội dung bốc thăm được. Sau đó, ứng viên tiếp tục trả lời trực tiếp các câu hỏi của Ban kiểm tra sát hạch.

+ Thời gian: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, ứng viên dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

- Thang điểm: 100 điểm.

- Không phúc khảo kết quả vòng 2.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng

3.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

- Người đăng ký tuyển dụng phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 5, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và thực tiễn yêu cầu của Trường Đại học Vinh.

- Người đăng ký dự tuyển phải cam kết trong Phiếu đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đã được thông báo công khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản sao văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác khi nộp trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.

3.2. Điều kiện cụ thể đăng ký dự tuyển vị trí giảng viên 

a) Có bằng thạc sĩ trở lên đúng ngành hoặc ngành phù hợp của ngành cần tuyển (ưu tiên người có bằng thạc sĩ đúng ngành cần tuyển).

b) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên.

c) Có năng lực sư phạm và khả năng nghiên cứu khoa học.

d) Có đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

đ) Đáp ứng tiêu chuẩn riêng cho từng vị trí tuyển dụng (chi tiết có tại phụ lục kèm theo).

3.3. Điều kiện cụ thể đăng ký dự tuyển vị trí trợ giảng

a) Có bằng cử nhân trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy.

b) Có năng lực ngoại ngữ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu công tác.

c) Có đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

d) Đáp ứng tiêu chuẩn riêng cho từng vị trí tuyển dụng (chi tiết có tại phụ lục kèm theo).

3.4. Điều kiện cụ thể đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên

a) Có bằng cử nhân trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

b) Có đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

c) Đáp ứng tiêu chuẩn riêng cho từng vị trí tuyển dụng (chi tiết có tại phụ lục kèm theo).

3.5. Các trường hợp được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức

Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại khoản này), gồm:

- Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;

- Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

4. Hồ sơ, kinh phí dự tuyển

4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website của Trường Đại học Vinh);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Trường hợp văn bằng, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Bản sao công chứng các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền từ cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng;

- Bản sao Giấy khai sinh; Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân;

- Bản sao công chứng bằng khen, giấy khen và giấy chứng nhận hưởng chính sách, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 04 ảnh 4x6 (chụp trong khoảng thời gian không quá 6 tháng).

4.2. Hồ sơ tiếp nhận viên chức

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

4.3. Kinh phí dự tuyển

Kinh phí tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức phí thu của thí sinh dự tuyển là 500.000 đồng/thí sinh.

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/06/2023 đến hết ngày 25/07/2023.

- Thời gian thực hiện xét tuyển, công bố trúng tuyển, ký hợp đồng, giao việc, nhận việc dự kiến hoàn thành trong tháng 08/2023. Chi tiết về thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Nhà trường thông báo trên website và tại Phòng Tổ chức Cán bộ.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Tầng 4, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Website: vinhuni.edu.vn; Subweb: phongtccb.vinhuni.edu.vn.

 

- Điện thoại liên hệ: 02383.551345, máy lẻ 352, 322; Hotline: 0988.126003./.

Chi tiết xem File đính kèm

Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển