Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2020 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1.  Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

- Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, một chu kỳ (one-tier master - OTM: chương trình liên thông đại học - thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập chuyên ngành.

- Chỉ tiêu học bổng như sau:

+ 25 học bổng một chu kỳ;
+ 80 học bổng đại học;
+ 55 học bổng thạc sĩ;
+ 30 học bổng tiến sĩ;
+ 10 học bổng thực tập trình độ sau đại học.

- Ngành học: tham khảo tại phụ lục về ngành học phía Hung-ga-ri nhận đào tạo cho ứng viên Việt Nam (phụ lục kèm theo).

1.2. Thời gian đào tạo
- Chương trình đại học: từ 02 năm đến 04 năm học
- Chương trình thạc sĩ: từ 1,5 năm đến 02 năm học
- Chương trình một chu kỳ: 05 năm đến 06 năm học
- Chương trình tiến sĩ: 04 năm
- Chương trình thực tập: 01 năm.

1.3. Chế độ học bổng
Chính phủ Hung-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Hung-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hung-ga-ri.

(Chi tiết thông báo xem dưới đây)

http://icd.edu.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-hunggari-theo-dien-hiep-dinh-nam-2020.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1208