Theo Thông báo số 283/TB-BGDĐT, ngày 07/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo tuyển sing đi học tại Liên bang Nga năm 2020, căn cứ theo chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định  tại Liên bang Nga năm 2020.

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)

tbhocbonglienbangnga2020.pdf