Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-ĐHV ngày 17/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy định về điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giảng viên chính, giảng viên cao cấp, phó giáo sư, giáo sư; Quyết định số 3452/QĐ-ĐHV ngày 13/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết đinh số 1237/QĐ-ĐHV; Quyết định số 1621/QĐ-BGDĐT ngày 12/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)/giảng viên CĐSP chính (hạng II) năm 2023, Nhà trường triển khai việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2023, cụ thể như sau:    

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm 1)

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm 2)