(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm 1)

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm 2)