Thực hiện Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16/2/2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023; Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh đã lập kế hoạch thực hiện và triển khai công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo đúng quy trình, quy định  của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)