Ngày 21/04/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

chuc_nang_nhiem_vu_2016.pdf