Trường Đại học Vinh thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2017.

(Danh sách chi tiết xem tại file đính kèm)

20170419_4.pdf