Ngày 25/12/2017, Nhà trường đã có Công văn số 1524/ĐHV-TCCB, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018.

(Chi tiết tại file đính kèm)

kehoachdaotaoboiduong2018.pdf