Quyết định này bổ sung một số quy định về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng ngạch giảng viên đã được ban hành kèm theo Quyết định số 3276/QĐ-ĐHV ngày 21/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

QĐ-1512_150505154339.pdf