Trường Đại học Vinh thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020.

(Chi tiết thông báo xem tại flie đính kèm)

tbtuyenvienchuc2020.pdf