Năm 2019, Trường Đại học Vinh cần tuyển 25 chỉ tiêu cán bộ giảng dạy gồm 18 giảng viên và 07 giáo viên.

(Số lượng và điều kiện dự tuyển cụ thể xem tại file đính kèm)

tbtuyengiangviengiaovien2019.pdf