Căn cứ các Quy định của nhà nước về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ kết luận sau cuộc họp ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng lương Nhà trường;

Hội đồng lương Nhà trường đã họp và đi đến thống nhất các điều kiện, tiêu chuẩn nâng lương đợt 2, năm 2017 như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn để được xét nâng bậc lương trước thời hạn:

1. Về điều kiện:

- Cán bộ, viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ) lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng lương thường xuyên.

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 04 năm gần nhât đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến 31 tháng 12 năm 2016.

- Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh. Trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian 06 năm không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

 2. Về tiêu chuẩn:

Trong 06 năm gần nhất, cán bộ công chức, viên chức đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

a. CBVC&NLĐ có ít nhất 3 năm (trong đó 2 năm liền kề 2015 – 2016, 2016 - 2017) đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” có ít nhất 1 lần được tặng thưởng bằng khen cấp Bộ trở lên.

b. CBVC&NLĐ có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học (có chứng nhận phát minh sáng chế) hoặc có công trình nghiên cứu xuất sắc (là tác giả chính hoặc tác giả đại diện) được đăng trên tạp chí nước ngoài có chỉ số ảnh hưởng từ 2.0 trở lên.

c. CBVC&NLĐ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước thời hạn ít nhất 3 tháng. Đối với đối tượng đi học không tập trung phải có thành tích đạt được từ mức Lao động tiên tiến trở lên.

d. Đối với giáo viên Trường THPT Chuyên, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi quốc giaít nhất 50% học sinh tham gia đạt giải ba trở lên hoặc có học sinh đạt giải nhì trở lên, mỗi đội tuyển đạt giải được xét không quá 02 giáo viên.

e. Đối với giáo viên Trường Thực hành sư phạm, có ít nhất 02 năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, và có 01 năm đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc có học sinh đạt giải nhất cấp thành phố hoặc cấp tỉnh trở lên.

Đối với người được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn từ lần thứ 2 trở đi thì các thành tích trên được tính trong vòng 06 năm, kể từ mốc thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn trước đó.

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn trên, Nhà trường thông báo danh sách cán bộ công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện được nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 (có danh sách kèm theo).

Để đảm bảo quyền lợi chung cho người lao động, căn cứ vào danh sách trên, đề nghị Trưởng các đơn vị phối hợp với Chủ tịch Công đoàn bộ phận xem xét và phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng trong đơn vị mình được biết, nếu ai có sai, sót hoặc có ý kiến phản ánh về Trường (qua phòng Tổ chức Cán bộ) trước ngày 28 tháng 12 năm 2017 để Nhà trường xét duyệt, báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai thực hiện.