Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Cán bộ được quy định tại Quyết định số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành quy định Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Cụ thể như sau:

    A. CHỨC NĂNG

        Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm tham mưu về: cơ cấu tổ chức của Trường; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý cán bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường.

    B. NHIỆM VỤ

        1. Công tác tổ chức

            1.1. Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức, đảm bảo bộ máy của Trường gọn, nhẹ phù hợp cơ chế hiện hành.

            1.2. Chủ trì công tác kiện toàn tổ chức bộ máy trong Trường, thành lập các Hội đồng, Tổ tư vấn, các Ban, Tiểu ban hoạt động trong Trường.

            1.3. Chủ trì xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và chế độ phân cấp, phân quyền quản lý của Nhà trường.

            1.4. Xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản và các quy định của cấp trên cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường. 

            1.5. Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp cải cách thủ tục hành chính để điều hành Nhà trường hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

        2. Công tác cán bộ

            2.1. Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ công việc trước mắt, chiến lược phát triển lâu dài của Nhà trường theo tiêu chuẩn ngạch, bậc quy định.

            2.2. Chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn ngạch, bậc quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường.

            2.3. Nghiên cứu sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ theo yêu cầu của Nhà trường.

            2.4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ hàng năm, bổ sung đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

            2.5. Theo dõi, kiểm tra định mức lao động, tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

            2.6. Quản lý hồ sơ, lý lịch, thẻ cán bộ, danh bạ, sổ bảo hiểm xã hội của cán bộ.

            2.7. Chủ trì tổ chức thực hiện quy trình xét phong tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh: Giáo sư, Phó giáo sư  và các danh hiệu cao quý khác; thi tuyển, xét tuyển nâng ngạch viên chức theo phân cấp.

            2.8. Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp theo thẩm quyền.

        3. Công tác chế độ chính sách

            3.1. Lập danh sách chi trả lương, các khoản có tính chất lương, thu nhập tăng thêm hàng tháng, đối chiếu trích nộp các khoản BHXH cán bộ theo đúng quy định.

            3.2. Đề xuất thành lập các Hội đồng và tổ chức thực hiện công tác xét, đề nghị nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi ngành hàng năm cho cán bộ.

            3.3. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác xét hết hạn tập sự, bổ nhiệm ngạch và chuyển xếp lương theo ngạch, bậc cho cán bộ.

            3.4. Tổ chức thực hiện các chế độ nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho cán bộ, bao gồm: chế độ thai sản, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, bảo hộ lao động, tai nạn lao động, ốm đau ngắn ngày, dài ngày,...

            3.5. Xây dựng và ban hành các văn bản về các chế độ của Nhà trường cho cán bộ; hàng năm phối hợp bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

            3.6. Chủ trì tổ chức thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ trước khi nghỉ hưu, chế độ đối với cán bộ là thương binh, cán bộ có thân nhân là liệt sĩ.

        4. Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ

            4.1. Phối hợp với phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên lập kế hoạch Bảo vệ chính trị nội bộ Trường; phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh tổ chức thực hiện công tác Bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường.

            4.2. Lập kế hoạch theo dõi quản lý, giáo dục các trường hợp cán bộ cá biệt. 

            4.3. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xác minh, thẩm tra kịp thời khi phát hiện cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật; nghi vấn làm sai hoặc cố ý làm sai chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước và của Nhà trường.