Trường Đại học Vinh thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại Hội đồng chức danh GS cơ sở Trường Đại học Vinh.
(Chi tiết xem tại file đính kèm)
lichxetgspgsdhvinh.pdf